Symboly a jejich výzanmy

Keltské Amulety

2. června 2007 v 19:52 | DeAd666DaRkPriNcEss
Keltská osmička
Tento amulet považovali za zdroj věčnosti. Dodáva nekonečnou sílu v boji proti zlu a bezpráví.
Keltské Slunce
Tento Keltský amulet přitahuje moc Slunce a světla a dodáva energii především těm, kteří potřebují dostatek síly pro konkrétní dlouhodobou úlohu nebo cíl.
Keltský klin
Dodáva moudrost a pomáha při rozplétání a řešení konfliktů v mezilidských vztazích. Amulet jednoty tajemného světa s naším.
Keltský kříž
Prastarý Keltský kříž s symbolikou spřízněností Bohů, Přírody, Člověka. Dáva nádějí, ukazuje cestu a pomáha prekonávat překážky.
Keltská Triáda
Jeden z původních mystických znaků Keltských kňězů, z kterého se vycházelo při očišťovacích rituálech. Přinášel dobré a čisté myšlenky a dělal nositele lepším člověkem.
Keltský znak - Triada
Symbol večného života, hledání a nalezení pravdy a rovnováhy v životě, likviduje příčiny stresu, chráni před osudovými ránami, pozitivně mění přístup k problémům i k celému životu. Účinnost je zvýšená několikonásobným vyobrazením znaku na amuletě.
Keltský kruh
Symbol pradávného spojení živlu země, vody a ohně. Dodává životní energii, sebejistotu, příznivě ovlivňuje zdravotní stav organizmu. Pomáha na ceste k osviecení, dáva energii a rozvíjí kreativitu.
Čtyři roční období
Amulet přináší ochranu a zdraví.
Štít světových stran
Přináší lásku a štěstí každému, kdo ho bude nosit.
Brighitin kruh
Kruh přináší kreativitu a sebedůveru.
Scathachyna sekera
Scadhach je obratnou a úspešnou válečnicí a Bohyní síly. Její sekera zaručuje svému nositeli zdraví, sílu a obratnost v taktice a strategii.
Tři světy
Povzbuzuje schopnosti růstu a vývoje svého nositele. Spojuje svět Bohů a Bohyň se světem lidí a zvířat a s mystiským podsvetím smrti, života a znovuzrození.
Keltská spirála
Je biogenerátor, který regeneruje koncentraci bioenergie do určitých míst, podobně jako s touto energii zacházejí léčitele. Proto se může tato spirála nosit zavěšená na krku, ale můžeme ji i přikladat na bolavá místa. Pomocí této spirály můžeme i velmi účinně aktivovat vodu, která se používa pro léčebné účely (položi se pod pohár s vodou). Keltská spirála se též používá k stimulaci akupunkturových bodů. Tato spirála projevila značnou sílu a schopnost odstraňóvat negativní vliv mobilních telefonů, televizních a počitačových obrazovek.

Svatý Grál

2. června 2007 v 19:51 | DeAd666DaRkPriNcEss
Ve staré francouzštině znamená slovo "graal" misku. Svatý Grál je podle legendy smaragdová miska, z níž Ježíš Kristus jedl (pil) při poslední večeři a do níž pak Josef z Arimatie zachytil při ukřižování jeho krev. Svatý Grál se tak stává jedním z největších mystérii křesťanského esoterismu. Vnější formou tohoto mystéria je pak legenda o rytířích kulatého stolu, mystické společnosti krále Artuše, jejímž symbolem byl kříž s růží a která střežila tajemství Svatého Grálu (o tom je mnoho různých knih, takže to tu nebudu rozebírat). Z misky Svatého Grálu se později stal kalich poslední večeře Páně, naplněný mystickou krví. Legenda Svatého Grálu vyjadřuje esoterní podstatu křesťanství, duchovní aspekt symbolu "mystického těla Kristova" a jeho "krve", symbolu, který hraje podstatnou úlohu v katolické mši. C. G. Jung spojuje symboliku Svatého Grálu s procesem individuace. Podle jiné legendy uchovávali misku Svatého grálu kataři na svém hradě Montségur v Pyrenejích.

Hexagram

2. června 2007 v 19:51 | DeAd666DaRkPriNcEss
Hexagram - neboli Šalamounovo znamení, vyjádřené šesticípou hvězdou, vytvořenou ze dvou protínajících se rovnoramenných trojúhelníků. Je 1.) základním hermetickým symbolem života a 2.) základním magickým pantaklem. V alchymické konkretizaci je hexagram symbolem "mystické svatby" (hieros gamos), neboť vyjadřuje prostupování a spojení živlů ohně a vody. Vyjadřuje tak tajemství vesmírné rovnováhy a současně vzestup ducha a tajemství smrti. Hexagram je tvořen prvky živlu ohně (nahoru směřující trojúhelník) a živlu voda (dolů směřující trojúhelník). Posuneme li oba trojúhelníky tak aby vytvořili kosodélník, dostaneme symbol smrti (oddělení metafyzického ohně od metafyzické vody: duch - oheň dokončil cestu hmotou - vodou a osvobodil se od ní). Smrt je v tomto smyslu jen etapou celkového vývoje. Vzájemná interakce obou trigonů, ohně a vody, odpovídá v podstatě achymickému principu "solve et coagula" (odděluj a zhušťuj - spojuj). Doprostřed hexagramu se vpisuje hebrejské písmeno jod, které dává tomuto obrazci pečeť symbolu svrchovaného hermetického poznání. Hexagram se tím stává klíčem k hermetismu a ideograficky v sobě obsahuje tajemství Smaragdové desky. Hexagram je také relativně novým znamením židovstva (Davidova hvězda), avšak byl znám již ve starém Egyptě a jiných kulturách. Aritmosoficky vyjadřuje šestku, která znamená dvojí trojnost ovládající veškeré dění, tedy i vývoj. V praktické magii je hexagram mocným pantaklem a symbolem makrokosmu.

Spirála

2. června 2007 v 19:50 | DeAd666DaRkPriNcEss
Spirála......je často používaný keltský symbol a vyskytuje se v mnoha variacích. Její pravý význam není jistě znám, ale mnoho takových symbolů se našlo také v Irsku a ve Francii. Předpokládá se, že symbolizuje cestu z vnitřního světa k vnější duši nebo do vyšších duševních úrovních; představuje růst,rozšíření a vesmírnou energii, to závisí na kultuře, která ji použila. Ve starověkém Irsku se používala jako symbol slunce.
Spirála dvojitá......tento symbol jsou vlastně dvě spojené spirály, které jsou po směru hodinových ručiček. V době bronzové se často Dvojitá Spirála používala jako ornament na umělecké předměty všech druhů. Ve starověkém Řecku byl tento symbol běžný na vázách a amforách, a často znamenal vodu nebo moře. Jedna teorie říká, že Dvojitá Spirála představuje znak rovnodenosti, tedy čas kdy je den a noc stejně dlouhý.
Spirála života.....symbolizuje narození, smrt a další život. Znak je nakreslen jednou nepřerušovanou čarou a tím pádem je hodně podobný kruhu.
Jedná se o starý Keltský symbol.

Obrácený Kříž

2. června 2007 v 19:49 | DeAd666DaRkPriNcEss
Podle pověsti byl sv. Petr ukřižován hlavou dolů, protože se sám cítil nehoden být ukřižován vzpřímeně jako Kristus. Obrácený kříž se proto stal symbolem pokory. Má podobný symbolický význam, jako obracený strom života - duchovní síla má kořeny v nebi, odkud sahá k zemi.
V dnešní době ho převzali satanisté a považují ho spolu s obráceným pentagramem za svůj symbol. (Pouze jako jejich projev pohrdání církví).

Oko

2. června 2007 v 19:48 | DeAd666DaRkPriNcEss
Je symbol duchovního zření, ale také "okno duše". Oko totiž může vpouštět vjemy vnějšího světa do světa vnitřního a naopak může promítat vnitřní svět do vnějšího. Tzv. "Třetí oko" je symbolem vnitřního zraku. Oko v trojúhelníku znamená poznání, které proniká tajemství. Obraz Oka byl v Mezopotámii mocným amuletem. Na posvátných místech tzv. "Očního chrámu" v Tell Brakuv severovýchodní Syrii nacházeli archeologové v vykopávkách z pozdního uruckého období tisíce malých "očních model". U některých exemplářů jsou vidět tři oči nebo dva páry očí. Občas jsou tyto modly podobné člověku objímajícímu dítě, takže alternativní názor v nich vidí obětiny věnované vševidoucí bohyni-matce. I když není snadné rozlišit, kdy mělo oko čistě dekorativní funkci a kdy magickou. v případě amuletů a přívěsků ve tvaru oka je náboženský nádech zřejmější.

Vševidoucí oko

2. června 2007 v 19:47 | DeAd666DaRkPriNcEss
Toto oko nad pyramidou představuje boha během jeho období "smrti" očekávajícího znovuzrození. Zatím dlí v podsvětí, nicméně jeho duše je stále živá a pozoruje, jak je naznačeno otevřeným okem.
Tento symbol se také, v trochu zjednodušené formě (oko v trojúhelníku), používá v křesťanství jako symbol Boha vševidoucího.
Také je tento symbol na amerických bankovkách. Dostal se tam prý, protože "návrháři" těchto bankovek byli ovlivněni svobodnými zednáři (kteří převzali mnoho egyptských symbolů).


Obrácený Pentagram

2. června 2007 v 19:46 | DeAd666DaRkPriNcEss
Jedná se o symbol černé magie nebo také Satana. Často okolo něj jsou nápisy: Samael a Lilith. Samael je pekelný kníže stojící nejblíž samému satanovi. Podle rabínské tradice je Samael totožný s "andělem mrti" a měl být také skutečným otcem Kaina. Jako biblický had geneze je občas ztotožňován s Leviathanem. Sameal je také esoterní jméno Satanovo. Lilith (též Lilita) je pekelná manželka Samaela, noční démon, nazývaný také "pekelná děvka". V černé magie často ztělesňuje symbol temné stránky ženské sexuality. Do Obráceného Pentagramu je také někdy vkreslena hlava Mendéského kozla - pak se občas nazývá Baphomet.

Pentagram

2. června 2007 v 19:45 | DeAd666DaRkPriNcEss
Pěticípá hvězda, významné magické znamení, zvané "planoucí hvězda mágů" nebo také "muří noha", současně silný pantakl, který jako kondenzátor magických fluid poskytuje magiku, jenž jej nosí na prsou nakreslený červenou barvou na panenském pergamenu, nejvyšší ochranu (jeho trujúhelníkové prvky představují čtyři živly a duchovnost. Toto zdvojení zase symbolizuje moc spoutat nebo zapudit zlé duchy). Rozlišuje se pentagram bílé a černé magie: Pentagram bílé magie obsahuje zakreslenou postavu člověka s rozpjatýma rukama, pentagram černé magie je obrácený pentagram magie bílé se zakreslenou hlavou mendeského kozla sabatu.
Velký magický pentagram je opsán božským jménem Tetragrammaton, případně hebrejskýmy písmeny jod-hé-vau-hé (JHVH) Esoterně je pentagram symbolem mikrokosmu, tj člověka. Hojně byl zobrazován na řeckých mincích a v současné době je symbolem řádu zednářských lóží a hermetických společenství. Ve Skandinávii se pentagram kreslil na dveře jako ochrana proti Ďáblovi a Trollům. V Pythagorejském mysticismu symbolizuje pentagram lidské bytí. Horní cíp je hava, další pak ruce a nohy.

Caduceus

2. června 2007 v 19:44 | DeAd666DaRkPriNcEss
Symbol, který tvoří dva hadi obtáčející hůl směrem vzhůru. Objevuje se již ve starém Egyptě a vyjadřují základní povahu astrálního světla, jeho polarizaci ob a od. E. Lévi (Dějiny magie) připojuje k tomuto symbolu bajku o Teiresiovi, který nalezl dva spletené hady a oddělil je násilím holí, domnívaje se, že spolu zápasí, avšak: "Neporozuměl symbolu hole, chtěl od sebe odděliti síly přírody, vědění a víry, inteligenci od lásky, muže od ženy. Viděl je jako spolu zápasící, pokládal je za soupeře, a chtěje je odděliti poranil je, čímž ztratil svoji vlastní rovnováhu; chvíli byl mužem, chvíli ženou, nikdy nejsa dokonalý a manželství bylo mu zapovězeno. Zde jsou zjevena veškerá tajemství univerzální rovnováhy a stvoření. Lidský androgyn dokazuje, že muž a žena odděleni od sebe jsou neplodní stejně jako náboženství oddělené od vědy, inteligence bez lásky, mírnost bez síly, milosrdenství bez spravedlnosti a obráceně. Harmonie roste analogií protikladů; nutno je odlišiti,aby mohly býti spojeny, nesmějí se však oddělit, aby byla umožněna volba mezi nimi... Tak spojují se všechny protiklady přírody, a kdo je chce oddělit propadá témuž trestu jako Teiresias." V řecké mytoligii je tento symbol (nazývaný Kerykeion), původně chápaný jako čarodějná hůl, zobrazován holí, jejíž horní část tvoří dva hadi obrácení hlavami k sobě - horní část hole současně nese křídla. Někdy je tato hůl zobrazována také jako erigovaný penis obtočený dvěma hady a vyjadřuje tak symbol plodnosti. Jedná se tedy o dva esoterní významy: jednota protikladů a plodnost (tvořivost). Tvořivost vyplývá z rozporů a vede k jednotě (rovnováze). V tomto smyslu též Caduceus reprezentuje Androgyna i Herma posla bohů a průvodce duší.

Nekonečný uzel

2. června 2007 v 19:42 | DeAd666DaRkPriNcEss
V keltském, čínském a indickém umění představuje Nekonečný Uzel plynulost a návaznost, dlouhověkost a věčnost. V Číně se mu zároveň říká uzel štěstí.
Pro hinduisty představuje uzel znamení, které má Višnu na hrudi. Podle jiné čínské tradice je zas symbolem vnitřností poraženého nepřítele (zde hraje svojí roli souzvučnost pchang-čang (Nekonečný Uzel) s cang (vnitřnosti).
Tento uzel se používá všude po světe velice často a v nejrůznějších obměnách (vyděl jsem ho i na sušenkách nebo také jako ornament u jedné súry).
 
 

Reklama